INRIKTNING OCH MÅLGRUPP

FaIRO är en verksamhet baserad i Uppsala med inriktning på konsulentstödd förstärkt familjehemsvård med coach till den unge. Vi tillhandahåller även öppenvårdsuppdrag med kontaktperson/ coach.  

FaIRO inriktar sig på komplex problematik hos barn och unga som kräver ett utökat och erfaret nätverk med rätt kompetens. Nätverket har erfarenhet att ta emot direkt efter placering på institution med fortsatt fokus på den process som den unge påbörjat. 

FaIRO tar främst emot barn och unga i åldern 12-21 år där det finns en problematik kring psykisk ohälsa, missbruk, gäng- och annan kriminalitet samt NPF- diagnoser.  

FaIRO tar emot både  SoL- och LVU-placering.  

 

FaIRO AB har tillstånd enligt 7 kap 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:453), SoL från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva enskild verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familje- och jourhem till barn och unga samt lämna stöd och handledning till sådana hem.  

FaIRO:s familjehem finns främst i Uppsala län. Familjehemmen har olika familjesammansättning, kompetens och boendemiljö. Familjehemmen har samarbetat med FaIRO under lång tid och är väl etablerade med FaIRO:s arbetssätt. Flera familjehem har även möjlighet till bredvid boende.

 

FaIRO tillsätter en coach till varje placerad ungdom. Coacherna har olika bakgrund och kompetens och matchas utifrån problematik och med fokus på processen. Coachen är en förstärkning till placeringen och bildar ett nätverk tillsammans med familjehem och familjehemskonsulent.  

YRKESKOMPETENS INOM VERKSAMHETEN

Föreståndare och familjehemskonsulent: Socionom och Legitimerad Sjuksköterska. 

Relevanta externa utbildningar såsom diplomerad samtalscoach, diverse ledarskapsutbildningar, Utvecklingspsykologi, systemteori, ICDP, BBIC, Motiverande samtal mm. 

 

Coacherna har relevanta utbildningar för uppdraget såsom socialpedagog, lärare, fritidspedagog, undersköterska.  De är utbildade inom MI, återfallsprevention och har kunskap om självskadebeteende och NPF-diagnoser.  

 

FaIRO har familjehem som är utbildade alkohol- och drogterapeuter, socialpedagoger, undersköterskor, fritidspedagoger. Samtliga har lång erfarenhet av socialt arbete med barn och unga inom olika verksamheter och på myndighetsnivå.  

VÄRDEGRUND

FaIRO: s värdegrund vilar på människors lika värde. Våra värdeord är ÖDMJUKHET, RESPEKT, OMTANKE och NOGGRANNHET. Det innebär att vi vill uppfattas som lyhörda, empatiska och medmänskliga samt visa kunskap och erfarenhet integrerat med dessa.  

För oss på FaIRO står alltid barnen och de ungas bästa i centrum. Vårt uppdrag präglas av att ge människor en chans i livet oavsett bakgrund. Förståelse och ömsesidig respekt är grundläggande och en nödvändighet för att nå tillit och förtroende, och därmed ha goda förutsättningar för att en familjehemsplacering ska bli lyckad.  

ARBETSSÄTT/METOD

Barnens behov i centrum (BBIC) genomsyrar FaIRO: s arbetssätt och mötesstrukturer. 

 

FaIRO arbetar utifrån varje individs egna resurser och behov med inriktning mot en trygg och strukturerad vardag med en daglig sysselsättning och en meningsfull fritid.  

Målet med familjehemsplaceringen utgår från den unges vårdplan.  

 

Inom FaIRO arbetar vi förebyggande gentemot verbal argumentation som i sin tur kan leda till fysiskt våld. Vårt förhållningssätt präglas av ett icke konfrontativt bemötande med tydlighet, respekt, delaktighet och engagemang för den enskilde individen och dennes situation.  

 

FaIRO har som mål att den unge ska vilja ha en aktiv roll och själv vara drivande i sitt eget förändringsarbete.  

Namnet FaIRO (firo) är inspirerat från en modell inom grupputveckling och kommunikation. Vi menar att en god kommunikation mellan alla parter i en placering är grundläggande för en god vård. Kring ett placerat barn/ungdom bildar vi ett nätverk bestående av familjehem, coach, biologiska föräldrar, familjehemskonsulent och socialtjänst. Gruppens dynamik och samarbete är i ständig utveckling under placeringens gång.