FaIRO:s familjehem finns främst i Uppsala län. Familjehemmen har olika familjesammansättning, kompetens och boendemiljö. Familjehemmen har samarbetat med FaIRO under lång tid och är väl etablerade med FaIRO:s arbetssätt. Flera familjehem har även möjlighet till bredvid boende.  

Till familjehemsplaceringen matchar FaIRO en coach till den unge utifrån aktuell problematik och utifrån de faktorer som ligger till grund för placering. Coachen samarbetar med familjehemmet och familjehemskonsulenten kring den unge utifrån uppsatta mål.

Coachen är en förstärkning till placeringen och en viktig del i nätverket.

Coacherna har olika bakgrund och lång erfarenhet av socialt arbete med relevant utbildning såsom socialpedagog, lärare, fritidspedagog och undersköterska. De är utbildade inom MI, återfallsprevention och har kunskap om självskadebeteende inom NPF-diagnoser. 

Coacherna har kulturkompetens och olika språkkunskaper.

 

Familjehem med uppdrag för FaIRO ska erbjuda den unge en god och trygg hemvist. Familjehemmet ska i nära samarbete med den unges coach och familjehemskonsulent verka för att de uppsatta målen i vård- och genomförandeplanen för placeringen uppnås.  

 

Coachen samarbetar med familjehemmet och familjehemskonsulenten utifrån planering kring ungdomen samt ha en god kommunikation dem emellan.  

Coachen skall utöver träffarna men ungdomen delta i uppföljningsmöten med socialtjänsten samt de nätverksträffar/ möten FaIRO sammankallar till. 

 

Familjehemskonsulenten ansvarar för:  

-uppstartsmöte med nätverket och den unge. 

-regelbundna nätverksmöten under placeringens gång.  

- genomförandeplan implementeras och följs upp regelbundet.  

-en god kommunikation och dialog i nätverket. 

-månadsrapportering till uppdragsgivare. 

- handledning av familjehem och coach i deras uppdrag.  

- journalföring. 

- samverkan med andra instanser.  

 

Familjehemskonsulenten finns tillgänglig dygnet runt för familjehemmet.  

Familjehemskonsulenten är familjehemmet behjälplig i kontakt med sjukvården, såsom barn-och vuxenpsykiatrin, öppenvården och tandläkare.  

FaIRO:s familjehemskonsulenter utbildar sina familjehem i ”Ett hem att växa i”.  

 

Drogtest  

FaIRO ombesörjer drogtest enligt rutin i form av urinprov med multisticka alternativt salivprov när det ingår i uppdraget från Socialtjänsten.  

Provet tas av coach eller familjehemskonsulent.   

Externa aktörer 

FaIRO har möjlighet att utifrån överenskommelse med uppdragsgivare ta in expertis med spetskompetens såsom alkohol- och drogterapeut, psykolog och extern handledare som kan komma att arbeta med specifik problematik hos den unge eller i utbildande syfte för nätverket. Till exempel:  återfallsprevention, bemötande vid NPF-diagnoser, självskadebeteende och psykisk ohälsa.